Arkiv | augusti, 2013

Nu börjar framtidens politik!

31 Aug

Sverige behöver ett politiskt alternativ som ser människans djupare behov och arbetar för ett fredligt samhälle med utgångspunkt i alla människors lika värde. Ett samhälle där varje människa har samma rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Politik på människans och naturens villkor.

We are all in this togetherSverige behöver ett parti som vet att ett fredligt och hållbart samhälle börjar inom varje människa och utgår från den grunden. Genom att förstå och bejaka varje människas existentiella behov skapar vi förutsättningar för en rik gemenskap människor emellan och ett starkt samarbete för samhällets högsta goda. En trygg människa är en rik människa.  Det är den sortens rikedom vi behöver och som Enhet nu vill lyfta in i den svenska samhällsdebatten.

Enhet är en rörelse som formulerar en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för vårt arbete är en värld i balans och harmoni, både för jorden som helhet, för vårt samhälle och för varje enskild individ. Enhet är en ingång till en ny sorts politik för ett mer medmänskligt samhälle, där vi samverkar med varandra bortom egoism och särintressen.

Vi har bara en jord. Vi behöver nu tillsammans skapa en värld där vi lever i harmoni med naturen genom att vi behandlar den som ett med oss själva. Där vi prioriterar livet och den ekologiska balansen framför materialism och ekonomisk tillväxt. Ett samhälle som främjar mänskliga relationer och livskvalitet, Ett samhälle där pengar enbart används som ett medel för byte av varor och tjänster. Ett ränte-, spekulations- och inflationsfritt samhälle, där mänskliga värden står över vinstintressen. Där vi prioriterar människoliv och mänsklig omsorg framför skapade behov, skuldsättning och investeringar i överflödig produktion, konsumtion, vapen och krig.

Vi tror på ett samhälle i samarbete framför konkurrens, där vi gemensamt tjänar varandra, istället för att tjäna på varandra. Ett samhälle där vi inte behöver slåss för vår medfödda rätt att överleva, vilket idag bidrar till stress och sjukdom för många människor. Vi föreslår därför en garanterad ekonomisk basinkomst för alla. Denna basinkomst ska finansieras genom en naturresursavgift och inte genom skatt på arbete. Skatt på arbete vill vi istället successivt fasa ut, då denna beskattning motverkar kreativitet och arbete. Idag ser vi en rad brister i bland annat omsorg, vård och undervisning, som delvis har sin orsak i dagens höga beskattning av arbete.

Sköna fötter

Vi vill vara med och skapa ett samhälle i mångfald, där våra likheter förenar och våra olikheter kompletterar. Där varje människa får möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag och finna meningsfull sysselsättning. Vi tror att grunden för detta bland annat läggs i skolan som ska vara en plattform med en helhetssyn på människan. En skola som utgår från våra barns och ungdomars behov – ej ifrån näringslivets eller politiska ideologiers behov. En skola med fokus på människors utveckling till kreativa, medkännande, självmedvetna och trygga individer som utvecklar och använder sina förmågor för sitt eget och samhällets bästa. Skolplikten anser vi bör försvinna till förmån för en Läroplikt.

Vi tror på en fördjupad och väl utvecklad demokrati med största möjliga utrymme till delaktighet och ansvar inom frågor som berör den enskilda människan. Att inte lyssna och ta del av alla människors erfarenheter är ett enormt socialt och ekonomiskt slöseri. Vi vill införa möjlighet till direktdemokrati som komplement till dagens representativa demokrati.

Delar du vår vision? Varmt Välkommen till Enhet. Vi vet att den dag vi alla vill och vågar tro att den är möjlig så blir den vår nya verklighet. Vi tror att det är dags nu, för oss alla att ta personligt ansvar för det samhälle vi vill leva i. Framtidens politik börjar inte i maktens korridorer. Framtidens politik börjar hos dig och hos mig.

Sanna Nova Emilia
Krister Segergren
Språkrör för Enhet
sockerrören
Annonser

Att sätta barnen främst – Enhets politik för skola och utbildning

21 Aug

Hur vore det om vi tog alla beslut med hänsyn till de små i vårt samhälle? Hur vore det om vi istället för att med piska skola dem, förhöll oss till att bli skolade av dem?  Hur vore det om vi i större utsträckning lyssnade på dem och lät dem få vara barn, få vara i den kreativa leken, utan att bli störda, utan att bli stöpta in i ett system som inte kan fungera för alla? Det vore väl alldeles förträffligt!?

skolbarnEnhets Partiprogram uttrycker:
”Enhet önskar bidra till skapandet av en inifrånstyrd skola – där lust, lek, nyfikenhet, utforskande och glädje är den ledande energin i våra barns utveckling. En skola där vi bidrar till barnens kreativa och fria tänkande genom att vägleda dem med frågor framför att ge dem färdiga svar. Där vi lyssnar aktivt och intresserat på våra barn och låter dem få komma till uttryck utan att bedöma/värdera eller jämföra deras tankar, deras person eller förmågor. En skola där vi kanske inte alltid kan ledas av mätbara mål och värderingssystem utan av kärleken till livet och varandra.

Den avgörande skolfrågan bör vara: ”Hur skapar vi en skola dit våra barn älskar att gå? Där varje barn känner glädje och meningsfullhet? Där varje barn känner att det får komma till sin fulla rätt och utvecklas utifrån sin egen bästa förmåga?””

Ur den grundsynen vill Enhet bygga för framtiden. Läs mer här.

Vidare vill Enhet gå från skolplikt till läroplikt. Det har uttryckts både av FN och Europa konventionen att det är alla föräldrars rättighet att välja vilken sorts undervisning man vill ge sina barn.

Enhet är därmed också positiv till friskolor, om de överensstämmer med de visioner partiet har. Enhet menar att det inte som i dag ska vara möjligt för privata företag att kunna ta ut vinster från verksamheten. De pengar som samhället satsar på utbildning ska inte gå till någonting annat än vad syftet är. Eventuellt överskott ska investeras i skolan.

Vad gäller högskolestudier kan nämnas att med Enhets förslag på Basinkomst, kan alla som önskar, studera utan att skuldsätta sig, eftersom studielån och -bidrag försvinner vid ett sånt införande.

Vad gäller förskolan, ser Enhet att med Basinkomsten ges föräldrar även här möjligheten att välja som det passar dem. Enhet tror på mindre barngrupper och sjuktal då fler kommer välja att stanna hemma med sina barn under en längre tid. Kortare dagar för de barn som är på förskolan är också att vänta sig. En mer kvalitativ förskola skapas helt enkelt.

Jag är fullständigt övertygad att vi kan skapa detta! Det är helt upp till oss vad vi väljer. Och jag vet att många vill förändring. Med dövat samvete lämnar vi in våra barn till en oftast stressig och kvävande atmosfär, där prestation och krav leder till många barns illa mående. Jag vill göra annorlunda!

Jag vill avsluta som jag började; ”Hur vore det om vi tog alla beslut med hänsyn till de små i vårt samhälle?” och tipsa om ett mycket bra och känslosamt föredrag. Väl värt att se!

/Richard Danilda

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Om mig själv:

Richard DanildaJag bor i Mölnbo på landet med fru och barn. Jag är riksdagskandidat, kontaktperson och kommunikatör för Enhet. Jag ställer också upp i valet till Kommunfullmäktige i Södertälje.
Är också aktiv och arbetar i Svenska Biodynamiska Föreningen och odlar för husbehov hemma.

Jag är övertygad georgist och mitt främsta mål är den balanserade organisationen av jorden. Jag befinner mig helst på landsbygden och i naturen och arbetar för att vända den urbaniserade ekonomiska likriktningen. Jag brinner särskilt för att åter sätta gården i centrum för människors existens, den plats som fortfarande är lika viktig som den alltid varit.

Grunderna i Geoklassisk ekonomi – ett utjämnande system

14 Aug

Dagens bloggare: Jonas Lagander.

Utifrån geoklassisk ekonomi består välståndsbyggandet av delarna ”Jord, arbete och kapital”. Jord (eng: land) är en nations alla naturresurser – mineraler i marken, markytan, luften över markytan, vattenmassor osv. Arbete och kapital ja… det vet vi vad det är.

Dessa tre tar ut varandra så tillvida att nyttoskapandet via arbete och kapital får den icke-elastiska jorden att stiga i värde. Denna värdestegring kallas för jordränta. Neutraliseras jordräntan så stiger istället intäkterna för arbete och kapital.

Arbete och kapital är helt beroende av jord. Därmed… ju mer arbete och kapital skapar värde, desto mer kan jordägaren ta betalt för att hyra ut sin jord till dessa eftersom jordräntan stiger. Men jorden är som sagt begränsad och människa och företag är 100% beroende till möjligheten att nyttja den. Därmed ges jordägaren ett orättmätigt övertag över arbete och kapital.

1075232_631575270194116_1534996900_n

När jordägaren ser att arrendatorerna/hyresgästerna tjänar mer pengar kan hen helt enkelt välja att höja hyrorna. Eller om samhället växer runt hans jord och gör den mer värd… ja då kan han använda värdestegringen som hävstång för att ta ut lån och köpa ut konkurrenter, sälja marken till ett oförtjänt högt pris eller som sagt välja att orättmätigt höja hyrorna.

Hen har via detta ett privilegium som gör att hen kan kontrollera andra människor ekonomiskt. Ja, hen har, om man hårdrar det hela, de facto makt över liv och död. Och historien har visat hur stora landegendomar ägda av en eller ett fåtal rikemän skapat livegenhet hos en större massa av människor. Likväl sugit musten ur företagare.

Idag är den största markägaren i Sverige banksystemet som plockar in jordränta genom att ge penningräntebelagda lån till människor med inkomster nog att skuldsätta sig. Vanligen gäller ju bättre inkomster ju högre skuldsättning. Genom ränta på ränta-effekten betalar gäldenären ofta det dubbla värdet av fastighetens ursprungliga värde till bankerna under ett antal decennium av hårt arbete. Banken lyckas med andra ord fånga in även den framtida jordräntan på fastigheten som den expanderar kredit över.

På detta sätt suger bankerna åt sig ansenliga delar av intäkterna från det nyttoskapande som arbete och kapital utför i Sverige. Ur geoklassiskt perspektiv kan det faktiskt kallas för en slags privat beskattning. Släpps hyressättningen fri i Sverige kommer även fastighetsbolagen att börja erhålla orättmätiga intäkter på samma sätt… genom att låta arbete och kapital (och staten via samhällsnyttiga investeringar genererade via beskattning av arbete och kapital) utveckla Sverige och sedan bara höja hyrorna proportionerligt. Fastighetsbolagen kommer inte ens att behöva sköta om sina hus så värst. Marken under husen kommer att öka i värde även om husens kapitalvärde sjunker vilket kommer att möjliggöra ökade intäkter ändå.

renting land of course

Och där ser vi grunden till klassamhälle och fattigdom. Samhällen som slits isär och människor som går i trasor och svälter… mitt i ett enormt överflöd som tyvärr bara fördelas så att de rika blir rikare… på de fattigas bekostnad.

Titt som tätt leder spekulation i markvärde dock till drastiska värdesänkningar. Bubblor som spricker. Då blir det finanskris och allt går åt helsike för en tid. Senast 2008 globalt och innan det 1990 i Sverige. Och då räddar staterna bankerna med… pengar från arbete och kapital. Och klassklyftorna expanderar ytterligare. Arbetare blir arbetslösa, företagare förlorar sina företag och mängder av människor blir hemlösa. Men jordägarna (iaf. de största och skuldfria – inte minst storbankerna) klarar sig och blir ofta berikade därtill. Baronen kunde köpa på sig ännu större markegendomar som frigjorts från småidkare inom pöbelklassen vars företag gick omkull osv.

Lösningen på detta måste alltså bli att ekonomiskt gynna arbete och kapital på jordens bekostnad. Genom markvärdesbeskattning, gärna kombinerat med beskattning av alla typer av naturresursvärden, så neutraliseras jordräntans negativa effekter och pengarna från reformen kan finansiera stat och kommun. Därmed kan arbete och kapital frigöra sitt nyttoskapande utan att belastas med hämmande beskattning.

En markspekulatör som undanhåller viktig mark inne i städer kommer att sälja eller bygga omgående eftersom hen inte längre kan berika sig själv passivt genom ägandet. Hen måste helt enkelt skapa samhällsnytta för att kunna behålla marken. Urbana skräptomter skulle därmed inte existera. En parkering skulle snabbt omgärdas av väggar och få flera våningar över sig, och kanske en källare under sig också med fler parkeringsplatser till nytta för samhället.

Sverige skulle få se reallöneökningar vi inte sett sen 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Företag skulle flytta hit från hela världen. Och bostadskrisen skulle ersättas av bostäder till alla – kompletterad med en hälsosam konkurrens om hyresgäster när hyressättningen kunde övergå i marknadens försorg… där den ju egentligen hör hemma.

Och inte minst skulle skuldsättningen till banksektorn långsiktigt minska. Priserna på mark skulle sjunka rejält (men inte arrendevärdet som alltså skulle beskattas till fullo) vilket gör att fler kan stå som juridiska ägare av mark utan att vara livegna bankerna för resten av livet. Hyrvärdet skulle dock gå till staten som en tribut till alla oss andra för privilegiet att monopolisera marken och erhålla fördelarna av all nytta (vägar, ålderdomshem, köpcentrum osv.) som samhället skapat runt om, och kanske även på, den ägda marken.

1% against 99% skulle snart omvandlas till 100% for 100%.

Sådan är den geoklassiska teorin. Intressant nog förklarades detta utförligt för över hundra år sedan av Henry George. Att läsa hans bok ”Progress and poverty” är, i princip, som att läsa en essä över dagens ekonomiska samhällsproblematik.

/Jonas Lagander

Läs mer på www.landskatt.se

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Om mig själv:

Jonas LaganderEn östgöte med intresse för hållbarhetsfrågor. Universitetsutbildad inom turismvetenskap, passionerad biodlare och landsbygdsromantiker. Flydde nyligen stadens gråhet och stress till en lugnare naturnära tillvaro.
Övertygad georgist med närekonomiskt fokus, ständigt på jakt efter den sanna friheten och den fulländade holistiska balansen. Saknar politisk representant i Riksdagshuset och hade helst velat representera sig själv utan mellanhand. Förespråkare av komplementära valutasystem och kooperativa lösningar. Hittas vanligen med kaffekopp i hand.

 

%d bloggare gillar detta: