Arkiv | juni, 2014

Barns lärande framför skolplikt

4 Jun

Dagens gästbloggare: Hasse Nyander

På 70-talet talades det mycket om att lära för livet, det fanns till och med en TV-serie med detta namn. Att lära för livet är vad skolan bör handla om, för dess syfte är att ge kunskap för livet i samhället. Idag verkar det som om det endast handlade om att lära för skolan och omskapas efter en mall som skolsystemet kräver, inte att förvalta individer som får utvecklas individuellt.

I min vision om en framtida skola ser jag en skola som ser till individen och hjälper den att förvalta och utveckla sina individuella resurser, så att vi tar tillvara på allas olika kapaciteter. För alla behövs i ett samhälle. Vi behöver inte några stereotyper som formpressats i en mall för att passa in i det rådande systemet. Ett system som ändå inte finns i framtiden. Utvecklingen går så snabbt framåt så vi vet inte vad för färdigheter eller kunskaper människor kommer behöva i framtiden. Vi vet däremot att självkänsla är något som är behövligt i alla sammanhang och samhällen. Att därför vara delaktig i barns utveckling i självmedvetenhet och självkänsla är av stor vikt, vilket också ger trygga och välmående individer.

Jag vill se en kreativ och skapande skolmiljö, där det faktiskt handlar om att lära för livet, för att kunna skapa det liv man själv drömmer om och önskar sig tillsammans med andra. Tänk er ett samhälle som varit delaktigt i att ta fram det bästa hos varje individ, förvaltat var och ens naturliga egenskaper och förmågor, och att dessa får komma till nytta och glädje för andra. Många som inte klarat skolan, har på egen bedrift kunnat skapa sig fantastiska och fungerande liv utifrån sin egen kapacitet. Låt dessa bli förebilder istället för att se dem som förlorare som inte klarade sin skolgång. Om skolan hade anpassats efter dem, så hade även de klarat skolan. Alla har inte denna kapacitet själva, så att skapa en skola som är anpassad för alla och allas olika behov är en självklar utveckling som vi ska arbeta för. 10308566_10152358359680376_8782595151635375199_n

Om vi ser till barn och deras utveckling under de första åren, så inser vi hur mycket de lär in under denna tid. Detta gör de via sin egen naturligt medfödda pedagogik som bygger på glädje, lust, nyfikenhet, lek, vetgirighet och utforskande. Detta naturliga tillstånd av lärande är något som skolan verkligen skulle bejaka och förstärka, inte som idag då många tappar lusten och glädjen i att lära. Så hur upprätthåller vi detta tillstånd? En bra början är att ta bort betyg och att barns växande, utveckling och förmåga att lära in kunskap slutar att värderas och jämföras. Att varje individ på sitt egna sätt får lära in den grundkunskap som skolan skall ge och som skall ligga till grund för att kunna existera i samhället. Jag personligen tror då att de flesta barn under dessa former skulle klara av sin skolgång. En skola där man förhöjer varje barns kapacitet istället för slå ner på deras svagheter.

Många med mig kommer då undra över hur man söker in till gymnasium, högskola osv. om det inte finns några betyg att gå på. Det självklaraste vore att införa ett system med inträdesprov som ligger till grund för detta. Vilket skulle leda till att fler elever skulle komma in på sina utbildningar beroende på deras lämplighet för yrket, inte deras förmåga att studera in fakta för att få bra betyg.

Enhet vill öppna för flera former av undervisning såsom hemundervisning som idag inte är tillåtet i Sverige. I första hand bör det vara föräldrarnas rätt att tillsammans med sina barn välja vilken form av undervisning som skulle passa dem bäst. Europakonventionen ger denna rätt till föräldrarna, likväl som det står med i FN:s deklaration de mänskliga rättigheterna att man skall ha rättighet till alternativundervisningsform och då även hemundervisning.

Läroansvar framför skolplikt och lära för livet går för mig ihop som handen i handsken. Idag finns det ungdomar som går ur skolan som inte kan läsa och/eller skriva. Sådan basalkunskap borde väl vara det viktigaste. Det finns de som inte klarar enkel matematik. Dessa så grundläggande kunskaper borde vara en rättighet att alla kan när då de lämnar skolan och till detta behöver vi omfördela resurser så varje barn blir hjälpta att utveckla och lära sig.
Vi behöver också se till så att skolorna har en god, näringsrik och till 100 procent ekologisk mat som ger energi och förmåga till koncentration.

Även om Enhet är för olika undervisningsformer så är det ju inte okej att bedriva en vinstdrivande skola, utan detta skall ses över, så att man kan skapa en ny bolagsform speciellt för skolor som inte ger möjlighet till detta. Självklart skall pengar som samhället satsar på utbildning gå till att bedriva skolverksamheten för barnens och ungdomarnas bästa.

Lärarnas situation behöver också ses över för att ges större möjligheter att utföra sitt arbete på ett bra och tillfredställande sätt för dem själva, likväl för barnens och ungdomarnas bästa. En bra början kan vara att avlasta lärarna från deras administrativa uppgifter och lägga över dem på administrativ peson, så att lärarna kan ägna sig åt att vara lärare och finnas för sina elever. Dessutom se till att det blir mindre klasser eller fler lärare i samma klassrum, så tid kan ges till elevernas individuella behov.
Vad gör en människa till en god samhällsmedborgare? Detta bör tas med i betraktelsen då man omskapar läroplanen. För ingen kan väl påstå att eller tro att ren korvstoppning av kunskap kan åstadkomma detta?

Jag skulle verkligen vilja föra in t.ex. avslappning, meditation, massage och medmänskligt beteende byggt på förståelse och medkänsla i läroplanen. Det finns skolor som redan på eget bevåg har infört detta på schemat och att det påvisar goda resultat, varför det bör vara helt naturligt att det redan skulle finnas med i läroplanen. Det finns hur många studier som helst som påvisar att detta ger trygga, harmoniska och välmående individer, således genererar det även goda samhällsmedborgare.

Dessa värdegrunder nedan ligger med i läroplanen. Vad jag undrar är om vi verkligen har en skola idag som kan leva upp till detta?

”Värdegrund i förskola och skola.

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.
De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Värdegrunden omfattar
• människolivets okränkbarhet
• individens frihet och integritet
• alla människors lika värde
• jämställdhet mellan könen
• solidaritet mellan människor

Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.”

Visst ser dessa värdegrunder bra ut i läroplanen, men hur får vi till en skola som verkligen kan leva upp till dem? Jag anser att med Enhets vision om skolan så blir inte detta bara fina ord i en läroplan utan det handlar om att gå till ett förverkligande av dem, där även möjligheter ges att manifestera dem. Vi bör strukturera om så att individen och värdegrunderna kommer i centrum, tänka småskaligt, eliminera stress och tävling, öka medkänsla och omhändertagande, vara lyhörda för varandra – där varje vuxen person är en förebild för ett gott och medmänskligt beteende. Vi kommer även att behöva komplettera lärarnas och skolpersonalens kompetens för att de skall få kunskap i att förstå individen och dess olikheter.

Avslutningsvis en text ur Enhets partiprogram:

”Den avgörande skolfrågan bör vara: Hur skapar vi en skola dit våra barn älskar att gå? Där varje barn känner glädje och meningsfullhet? Där varje barn känner att det får komma till sin fulla rätt och utvecklas utifrån sin egen bästa förmåga?”

Dessa meningar gör det självklart för mig att ge min röst till Enhet i valet 2014. För jag anser att detta är varje barns rättighet. 10254985_10152287629910376_5743470754472149817_nVarken vi har barn eller inte så är det dags att tänka våra barn och alla ska ha samma rättigheter till en bra start i livet.

Hasse Nyander, riksdagskandidat för Enhet 

 

Annonser
%d bloggare gillar detta: