Tag Archives: kaordisk struktur

Om Kaordisk Enhet

23 Dec

Vi lever i en föränderlig värld där samhällsutvecklingen går framåt i en rasande snabb takt. Detta speglas också i våra företag och organisationer. Det går att se att vi lämnat ett paradigm och börjat färden in i ett nytt – där samverkan och självorganisering är bärande delar. Samtidigt lever många människor kvar med en uppfattning om att den hierarkiska strukturen fortfarande är normen. Många organisationer garderar sig genom att leva med ena foten i det gamla och andra foten i det nya som ofta innebär osäkerhet och förvirring. Det är viktigt att veta åt vilket håll man vill sträva åt och vilka organisationsmodeller man vill klippa banden till. I följande text beskriver vi några av det nya paradigmets organisationsprinciper som bygger på det kaordiska synsättet – balansen mellan kaos och ordning.

Begreppet Kaordisk och partiet Enhet

Begreppet kaordisk bygger på två ord – kaos och ordning, och användes först av Dee Hock 1993 som en beskrivning av den karaktär som präglar framtidens organisationer, bland annat hans egna organisation Visa. Ordet reflekterar spänningen som finns i det skapande moment som enligt forskning i kaosteori och komplexitetsteori definierar alla levande system. Hocks vision bygger på hans erfarenhet av hierarkiska organisationer som enligt honom förtrycker kreativitet och utveckling:

“De höll på att bli ett offentlig hot, i motsats till den mänskliga anden och destruerande av biosfären. Jag var övertygad om att vi var på gränsen till en epidemi av institutionellt misslyckande.” Dee Hock

Hocks idéer utvecklades till en beskrivning av grundprinciper och processer för hållbara, utvecklande organisationer. Många av de värderingar och principer beskrivna i Hocks arbete finns redan i Enhets vision och org lövvärdegrund. Idémässigt ligger Enhet på framkanten av paradigmskiftet/omställningen som pågår. Det kaordiska sättet att uppfatta vår organisation är ett sätt att förverkliga vår vision om “den bättre värld vi vet i våra hjärtan är möjlig” (Charles Eisenstein).

Brister det i Enhets organisationsplan idag? Båda ja och nej. Den nuvarande organisationsplanen innehåller de flesta strukturella aspekter som behövs för att medlemmar kan orientera sig i Enhets verksamhet. Det finns olika arbetsgrupper där medlemmar kan engagera sig, tillsammans med stadgar och partiprogram som regelverk – en gedigen beskrivning av vad vi gör. Det som brister är våra gemensamma synsätt på organisationen, som behöver uppdatering. Ett av målen i en organisationsuppdatering är att förtydliga, fördjupa och förstärka förståelsen för hur vi arbetar. Främst i det avseendet är våra relationer, inte bara hur vi förhåller oss till varandra, utan även vilka möjligheter vi har att vara medskapare i Enhets verksamhet.

Enhets expansion har belyst det faktum att Enhet befinner sig i en situation där organisationens värdegrund och vision inte står i harmoni med en de facto upplevelse av en centralstyrd organisation. En typisk hierarkisk organisation som fundament har aldrig varit målet för Enhets utveckling. I det avseendet finns det behov om att möjligöra den inneboende potentialen av Enhets vision och värdegrund genom att utveckla våra sätt att uppfatta hur vi engagerar oss.

Det kan vi utveckla och förstärka genom att sikta på att bli en medveten, lärande organisation som dynamiskt fördjupar vår förståelse av våra syften, principer och praxis. En sån fördjupning bygger på kvalitén i relationer och processen av ett kontinuerligt samtal i medlemskap/Enhet om de aspekter som vi bygger vår identitet på. En förstärkning av Enhets organisationskultur behövs för att säkra organisationsmiljön där medlemmar engagerar sig.

Tabellen nedan beskriver skillnader mellan det utdaterade konventionella synsättet och det framväxande kaordiska systemet.

Konventionella System: Framväxande System:
Stängd Öppet
Top-down och centraliserade Multi-centrisk och själv-organiserande
Korporativ Författningsenligt
Hierarkisk Distributiv
Departmentaliserade Fractal
Kontrollerande Aktiverande

En anmärkningsvärd aspekt av Enhet är hur många medlemmar som uttrycker upplevelsen av att ha “hittat hem” i partiet. Denna upplevelse är oftast tillskriven till Enhets värdegrund och vision. Det är önskvärt att värdegrunden skapar trygghet och tillit i en gemenskap av mmedarbetare individualitetänniskor som kan vara sig själva i gruppkontexten/gruppsammanhanget. Att behov av prestation eller tillhörande av något ideologiskt block är frånvarande, och en existensberättigad miljö har byggts där alla upplever sig som värdefulla. Att alla kan bidra efter sin egen förmåga.

Det är även grundprincipen för de vackra komplexa förhållanden vi kallar naturen, och därutav Enhets vision av en politik på naturen och människors villkor. Enhet förespråkar även största möjliga frihet för alla – ett uttryck för frihet under ansvar, precis den princip som reglerar alla levande system. Ett exempel från naturen är att ett rovdjur har friheten och möjligheten att döda hur mycket som helst, t.o.m hennes konkurrenter. Men sådant beteende har konsekvenser som till slut leder till utrotning genom kraften av naturens självorganiserande karaktär. Levande system trivs i ett smalt band mellan kaos och ordning.

Det som präglar Enhets vision och värdegrund är främst ideal att sträva efter, snarare än statiska föreskrivningar om hur saker och ting borde vara. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv baserat på en kaordisk modell kan man beskriva dessa ideal på följande sätt:

 • Är baserad på tydlighet i gemensamt syfte och principer.
 • Självorganiserande och självstyrande i sin helhet och delar.
 • Designad för att främja maximal autonomi/självstyre samtidigt som samordning och koherens/samstämmighet finns på alla nivåer .
 • Drivs från periferin, enad i kärnan.
 • Är hållbara i syfte och princip, formbara i form och funktion.
 • Rättvist fördelar kraften, rättigheter, ansvar och belöningar.
 • Är kompatibel med och främjar mångfald, komplexitet och förändring.
 • Förenlig med mänskligheten och biosfären.
 • Ständigt lärande, anpassande och förnyande.

Harmoniskt kombinerar samarbete och konkurrens s.k coopetition. Befriar och förstärker kreativitet, påhittighet, initiativ och omdöme. Konstruktivt utnyttjar och harmoniserar konflikter och paradox.

Om vi redan har det här i styrdokument, vad är det som saknas?

Vad som saknas är en kultur av aktivt engagemang med självorganisation, lika fördelning av resurser och information. Allt för mycket arbete utförs av för få människor, med föjld av att för lite information delas och medskapas. Organisationen är i obalans med sin värdegrund, förtroendevalda riskerar att bli uttbrända och arbetskvalitén blir lidande. Här finns några exempel på områden som har potential att öka kvalitén i Enhets arbete.

 • Fördelning av arbete och ansvar
 • Transparens och öppenhet
 • Likvärdighet
 • Aktiva samtal om värdegrund och etik och dess betydelse
 • Aktivt medlemsengagemang i strategisk utveckling
 • Kultur / förväntning av centralstyrning / ledarskapsbeslut / tillåtelse

Hur kan vi förbättra oss?

Här finns några ändringar vi kan verkställa genom att som organisation engagera oss för att
forma våra organisationskultur och utvidga våra förståelserum för vårt gemensamma arbete:

 • Förmedla tillit fritt från prestationskrav – alla tar ansvar för och presterar efter förmåga, organisationen bär ansvaret gemensamt.
 • Medlemsområden på hemsidan där all info + utvecklingsrum / forum osv. finns.
 • Bjuda in till och delegera organisationsförvaltning i alla aspekter och former.

För att kunna nå det, behöver vi:

 • Betydligt fler medlemmars engagemang
  • Alla aktiviteter behöver fler personal
  • IT
  • Kommunikation
  • Admininstratörer
  • Finansiering
  • Events
  • Ideologi & Statsvetenskap
  • Forskning/Tankesmedja
  • Förvaltning
 • Uppgradering av infrastrukturen
  • Onlineverktyg för gemensamma engagemang
   • Medlemsområden på hemsidan
   • Medlemsforum på hemsidan
   • Webinar
   • Dokument- och bildproduktion
   • Mötesmjukvara / omröstningsverktyg

Det kaordiska arbetssättet bygger på en metastruktur som fungerar som en ledstjärna för alla deltagare. Denna sexdelade metastrukturen är som en holon* med element som leder från syfte till principer till deltagare till organisationskoncept till stadgar och sist till praxis. Alla delar stöder varandra i system och delar. Delarna beskrivs som linser genom vilket man kan åskada organisationen.
* Holon, se http://en.wikipedia.org/wiki/Holon_(philosophy)

Sex linser för att se Enhet

 • Syfte: Ett klart, gemensamt förstått uttalande för det som identifierar och binder Enhet samman, det som är värdigt att sträva efter.
 • Principer: Klara, gemensamt förstådda uttalanden om hur medlemmarna/deltagarna kommer att uppträda i strävan efter Syfte. Som organisationens DNA-kod är principer prövostenen / kriterium för alla beslut.
 • Medlemmar: Alla relevanta och berörda parter är nödvändiga för partiets effektiva aktiviteter och fortsättning. Enhet behandlar alla, inte bara medlemmar, efter Principer ovan dvs externa organisationer, personer, företag och rörelser.
 • Organisationskoncept: Beskrivning av förhållandesätt som alla kan lita på är riktigt, rättvist och effektivt för att uppnå syftet i enlighet med principerna.
 • Stadgar: regelverket som specifierar organisationskonceptet i form av rättigheter, skyldigheter och förhållanden mellan medlemmar/deltagare, vilket ger upphov till organisationen som juridisk person.
 • Praxis: Verksamhet, aktiviteter, projekt och tjänster genom vilka medlemmar driver organisationens syfte och skapar värde.

Idag finns rikligt med stoff att tillämpa. Enhet har stödjande beskrivningar och/eller dokument i alla sex kategorier. Under tillfällen har en liten del av medlemmarna varit medskapande i processen. Ett av målen med det kaordiska arbetssättet är att göra processerna levande, dynamisk och nära alla medlemmars medvetande om partiet, med betydlig fler medskapare än idag.

Vad vi nu beskrivit – Enhet utifrån kaordiska principer – skulle i praktiken inte innebära en genomgående strukturförändring i Enhet som organisation. Då Enhets värdegrund redan bygger på dessa principer skulle det snarare innebära ett förtydligande och uppmuntrande att följa de organiska principer Enhet redan står för: natur, samverkan, mångfald, tillit, decentralisering och syntes. En balans mellan motsatser som rymmer “både-och” likt symbolen för yin och yang. En balans som innebär Enhet.

Annonser
%d bloggare gillar detta: